Statut szkoły

STATUT

Mini Mu – Akademia Najmłodszych
Placówka Oświatowo-Wychowawcza

§1

Charakter, zadania i przeznaczenie placówki

Mini Mu – Akademia Najmłodszych jest placówką oświatowo-wychowawczą. Celem placówki jest organizowanie zajęć odpowiadających wymogom zasad nauczania i wychowania przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-12 lat. Wszystkie zajęcia prowadzone przez Akademię odbywają się wyłącznie na platformie e-learningowej na stronie www.minimu.pl

Funkcję dyrektora szkoły pełni – mgr anglistyki Jolanta Głowacka.

Podstawę prawną działania placówki stanowi art. 82 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o systemie oświaty”.

Mini Mu – Akademia Najmłodszych jest placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 89 Pz.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§2

Regulamin korzystania z serwisu minimu.pl
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.minimu.pl/regulamin i określa warunki i zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.minimu.pl
 2. Usługodawcą jest Soldeus Sp. z o.o., którego adres siedziby i adresy elektroniczne wskazane są pod następującym adresem: www.minimu.pl/kontakt – zwana w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą".
 3. Klientem jest podmiot posiadający potwierdzone zamówienie świadczenia usługi przez Usługodawcę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www Usługodawcy.
 4. Usługa to dostęp do płatnej części strony udostępniony na okres abonamentu dla Klienta w dniu zaksięgowania przez usługodawcę płatności.
 5. Płatność to opłata za usługę w wysokości zgodnej z cennikiem z dnia dokonania zamówienia.
 6. Użytkownik to każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 7. Okres abonamentowy to czas pomiędzy włączeniem usługi, a dniem jej zakończenia zgodnie z opłaconym zamówieniem.

§3

Zasady przyjmowania kandydatów oraz warunki korzystania z placówki

 1. Konto Użytkownika
  1. Rejestracja konta Użytkownika odbywa się poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.minimu.pl/moje-konto/rejestracja i zaakceptowanie treści Regulaminu i Statutu.
  2. Dane podane podczas rejestracji konta powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.
  3. Na wskazany przez Użytkownika adres e‑mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
  4. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do zakładki "Moje Konto" na podstawie wskazanego adresu e-mail i hasła.
  5. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych, w tym tworzonego podczas rejestracji hasła, osobom trzecim.

 2. Zakres i rodzaj świadczonych usług
  1. Usługodawca świadczy usługi z zakresu internetowych kursów językowych.
  2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych po zalogowaniu na stronie internetowej Usługodawcy.

 3. Zamówienie kursu odbywa się za pomocą następującej procedury:
  1. Wybór kursu pod adresem www.minimu.pl/kursy.
  2. Wybór okresu abonamentowego dla wybranego kursu.
  3. Rejestrację konta Użytkownika zgodnie z punktami II. 1‑4 Regulaminu lub zalogowanie się.
  4. Wybór metody płatności.
  5. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres e‑mail.

 4. Świadczenie usługi
  1. Uruchomienie usługi następuje w dniu zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.
  2. Usługa jest świadczona przez czas zgodny z okresem abonamentowym zamówienia.
  3. Po upłynięciu okresu abonamentowego usługa zostanie zablokowana.

 5. Gwarancja
  1. Usługodawca gwarantuje zwrot płatności za usługę na wniosek Klienta.
  2. Wniosek, o którym mowa w punkcie VI. 1 Regulaminu, należy przesłać na adres e‑mail lub adres korespondencyjny Usługodawcy w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia usługi.
  3. Usługodawca zwróci płatność w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny lub adres e‑mail Usługodawcy.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i przesłania decyzji do Klienta.

 7. Polityka prywatności
  1. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie www.minimu.pl/polityka-prywatnosci.

§4

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
  2. wielokrotnego powtarzania każdej lekcji i wracania do lekcji poprzednich,
  3. sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów sprawdzania wiedzy,
  4. poszanowania godności osobistej,
  5. rezygnacji z zajęć na zasadach określonych w regulaminie placówki.

 2. Obowiązkiem ucznia jest:
  1. systematyczny i aktywny udział w zajęciach,
  2. stosowanie się do regulaminu placówki,
  3. dbanie o dobre imię placówki.

§5

Organizacja wewnętrzna placówki

Placówka prowadzi następujące zajęcia:

Język angielski:

 1. Kursy angielskiego dla maluchów (Poziom 1 i 2) przeznaczone dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
 2. Kursy angielskiego dla dzieci (wersja dla chłopców i wersja dla dziewczynek) przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Matematyka:

 1. Kurs – Matematyka – dodawanie
 2. Kurs – Matematyka – mnożenia
 3. Kurs – Matematyka – odejmowanie
 4. Kurs – Matematyka – dzielenie

§6

Czas pracy placówki

Szkoła prowadzi swoją działalność przez cały rok.
Zajęcia w Szkole odbywają się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§7

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Szkoły

Obowiązkiem Dyrektora jest:

 1. zapewnienie programów i planów nauczania,
 2. zapewnienie wykwalifikowanych kadr,
 3. zapewnienie pomocy dydaktycznych,
 4. prowadzenie nadzoru dydaktycznego,
 5. prowadzenie nadzoru metodycznego,
 6. systematyczna kontrola zgodności programów nauczania,
 7. dbanie o wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych.

§8

Uprawnienia, obowiązki i prawa wykładowców

Wykładowcą może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do prowadzonego kształcenia i umiejętność posługiwania się technikami i środkami komunikacyjnymi oraz organizowania pracy z uczestnikami kształcenia na odległość.

 1. Obowiązkiem wykładowców jest:
  1. dostosowywanie się do wymagań dyrekcji placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu nauczania,
  2. bieżące monitorowanie dokumentacji przebiegu nauczania,
  3. monitorowanie frekwencji, prowadzenie konsultacji dla rodziców,
  4. motywowanie dzieci do systematycznej pracy,
  5. analizowanie zgłaszanych przez rodziców uwag w celu stałego udoskonalania efektywności działania platformy, a tym samym skuteczności nauczania.

 2. Wykładowcy mają prawo do:
  1. dostępu do programów nauczanych przedmiotów,
  2. dostępu do części administracyjnej platformy,
  3. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób,
  4. poszanowania godności osobistej.

§9

Finansowanie placówki

Szkoła jest placówką samofinansującą się, działa dzięki opłatom za kursy wnoszonym przez uczestników.

§10

Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie minimu.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały zawarte w płatnych kursach mogą być wykorzystywane jedynie przez Klienta posiadającego opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystającego z serwisu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 

Opinie rodziców:

Przez pierwszy tydzień siedziałam z Marysią. Teraz wszystko robi sama, wie jak wejść na stronę, wybrać zajęcia, wrócić do spisu lekcji. A ma dopiero cztery latka.
~ Maria Jabłońska, Kołobrzeg
 

Zobacz więcej opinii | dodaj opinię